AVÍS LEGAL

1.- Titularitat del web

L’Associació Muzio Clementi de Barcelona (en endavant AMCB) és la titular del Web muzioclementi.cat (en endavant, la Web) i la posa a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre les seves activitats com permetre la prestació de serveis a través del web.

2.- Condicions Generals d’utilització i acceptació de les mateixes

Les presents condicions generals d’utilització del portal juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que es presten en el mateix així com qualssevol altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis i la regulació de l’ús la web.

La navegació i la utilització dels serveis del web suposen l’acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d’utilització qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis.

La AMCB podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals a fi que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL WEB

1.- Política de Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AMCB informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a la AMCB i sota la seva responsabilitat, fitxer que està en procés de registre al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat d’informació i prestació dels serveis oferts per la web, així com la realització d’activitats promocionals mitjançant l’enviament de correus electrònics.

1.1.- Consentiment de l’Usuari: L’Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la Web, o proporcionades omplint de qualsevol formulari que en ell es trobi, així com els derivats de les eventuals relacions comercials que puguin generar-se, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquell lloc de la web en què se sol·licitin els mateixos, l’Usuari serà convenientment informat mitjançant un hipervincle o mitjançant la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis així com dels presents drets.

1.2.- Drets de l’Usuari: L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos més amunt descrits.

Els drets als quals es refereix el paràgraf anterior podran ser exercits per l’Usuari mitjançant sol·licitud adreçada a l’Associació Muzio Clementi de Barcelona amb domicili al c / Riera de Sant Miquel 54, 08006, Barcelona (Espanya) o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça associacio@muzioclementi.cat.

1.3.- Mesures de seguretat: La AMCB declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

1.4.- Cookies: La AMCB informa a l’Usuari que per a l’accés a alguna part dels continguts de la web, pot ser necessària la prèvia cumplimentació de fitxers d’alta, o similar, en els quals se sol·liciti a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal. Igualment i amb l’objecte de millorar els seus serveis, La AMCB podrà activar programes “cookies” mitjançant els quals s’obtinguin dades de l’usuari.

2.- Propietat industrial i intel·lectual. Política de hiperenllaços

2.1.- Tots els continguts inclosos en la Web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets d’ propietat intel·lectual de la AMCB o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió a la web. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de la AMCB.

2.2.- La AMCB no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió en la web de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos en incloure’ls al Portal.

2.3.- En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de la alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de la AMCB o dels titulars corresponents.

2.4.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de la AMCB.

Els enllaços que s’estableixin hauran de fer-se a la pàgina principal de la AMCB o, si s’escau, a aquella que la mateixa AMCB estableixi sent dit enllaç absolut i complet de forma que el porti a l’Usuari al lloc de l’AMCB que haurà d’abastar completament tota la extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.5. La AMCB no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles al Portal ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

3.- Responsabilitat de la AMCB

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

La AMCB únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la AMCB.

No obstant, la AMCB declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

4. Obligacions de l’usuari

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de la web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums oa l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

5.- Comunicacions comercials

La AMCB podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i en compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l’Usuari al moment de recollir les dades corresponents.

L’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a l’Associació Muzio Clementi de Barcelona retornant l’e-mail que rebi i indicant REVOCAR o ELIMINAR o dirigint un correu electrònic a l’ direcció associacio@muzioclementi.cat.

6.- Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular del Web es regeixen pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, la AMCB i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.