POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL COMPLETA

1.- Responsable del tractament

L’entitat Responsable del tractament de les dades personals és l’Associació Muzio Clementi de Barcelona (AMCB), amb CIF nº G67052175, domicili carrer Riera de Sant Miquel, 54, 08006 Barcelona, i adreça de correu electrònic admin@muzioclementi.cat

2.-Finalitat del tractament

D’acord amb el previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”, en endavant) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”, en endavant), l’informem que l’AMCB sotmet a tractament les dades personal facilitades per Vostè, així com totes aquelles que es puguin derivar de la relació amb Vostè, amb la finalitat de gestionar el contacte i la relació amb Vostè, així com l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, per tal que estigui informat de qualsevol noticia, novetat o esdeveniment relatiu a l’Associació (en cas que ens doni el seu consentiment).

3.- Legitimació del tractament

La base jurídica que habilita a l’AMCB pel tractament de les seves dades personals, és l’interès legítim de l’Associació en establir el contacte i la relació amb Vostè, de conformitat amb el que estableix l’article 6.1.f) RGPD.
En el cas que Vostè doni el seu consentiment per a l’enviament i recepció de comunicacions comercials per via electrònica, la base jurídica que habilitarà el tractament de les seves dades personals amb aquesta finalitat serà el seu propi consentiment, de conformitat amb el que estableix l’article 6.1.a) RGPD.

4.- Durada del tractament y conservació de les dades personals

Les dades personals facilitades per Vostè, així com totes aquelles que es derivin de la seva relació amb Vostè, poden ser tractades fins que Vostè no exerceixi el seu dret d’oposició en relació amb el tractament de les mateixes (d’acord amb el procediment previst a l’apartat 6 d’aquesta Clàusula).
En el cas que Vostè doni el seu consentiment per l’enviament i recepció de comunicacions comercials per via electrònica, aquest tractament de dades es mantindrà fins que Vostè revoqui el seu consentiment, per a la qual cosa podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça: admin@muzioclementi.cat, (d’acord amb el procediment previst a l’apartat 6 d’aquesta Clàusula).
Transcorregut aquest període de temps, l’AMCB conservarà les seves dades personals degudament bloquejades, exclusivament per a atendre possibles responsabilitats, durant el termini de prescripció d’aquestes.

5.- Destinataris (Cessions o Encàrrecs de tractament)

L’AMCB no comunica les seves dades personals a tercers, excepte quan així ho disposi una obligació legal.
No obstant, l’informem que poden tenir accés a les seves dades personals, mitjançant Encàrrecs de Tractament, aquelles empreses a les que l’AMCB hagi encomanat els serveis d’informàtica en núvol, d’auditoria i de suport tècnic o informàtic.

6.- Drets dels titulars de les dades

L’AMCB es compromet a respectar i facilitar l’exercici per part dels titulars de les dades, dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades per part de l’afectat, en els termes i dins dels límits establerts als arts. 15 a 22 RGPD.
Li expliquem a continuació breument l’abast i contingut dels citats drets que pot exercir:

  1. Dret d’accés: Vostè té dret a obtenir del Responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals relatives a la seva persona i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a un conjunt d’informació recollida a l’article 15.1 RGPD (a mode d’exemple, finalitats del tractament, categories de dades personals que es tracten, etc). No obstant, aquest dret no és absolut i els drets d’accés poden veure’s restringits pels interessos d’altres persones, en els termes que preveu el RGPD. Aquest dret es troba regulat a l’article 15 RGPD.
  2. Dret de rectificació: Vostè té dret a sol·licitar al Responsable del tractament que es rectifiquin les dades personals que siguin inexactes relatives a la seva persona, i que es completin aquelles dades personals que estiguin incompletes. Aquest dret es troba regulat a l’article 16 RGPD.
  3. Dret de supressió (dret a l’oblit): En el cas que concorri alguna de les circumstàncies de l’article 17.1 RGPD, Vostè té dret a obtenir del Responsable del tractament la supressió de les dades personals relatives a la seva persona. No obstant, aquest dret opera amb els límits previstos a l’article 17RGPD. Aquest dret es troba regulat a l’article 17 RGPD.
  4. Dret a la limitació del tractament: En el cas de concorre alguna de les circumstàncies recollides a l’article 18.1 RGPD, vostè té dret a obtenir del Responsable del tractament la limitació del tractament de les dades personals relatives a la seva persona. Aquest dret es regula a l’article 18 RGPD.
  5. Dret a sol·licitar la portabilitat de les dades: En el cas de que concorrin les circumstàncies recollides a l’article 20.1 RGPD, Vostè té dret a rebre les dades personals relatives a la seva persona, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que se li haguessin facilitat les dades personals. No obstant, aquest dret opera amb els límits previstos al propi article 20 RGPD. Aquest dret es troba regulat a l’article 20 RGPD.
  6. Dret d’oposició: En el cas de que concorrin les circumstàncies recollides a l’article 21.1 RGPD, Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals. Aquest és el cas, per exemple, quan s’utilitzen dades personals amb finalitats de màrqueting o mercadotècnia directe. Aquest dret es troba regulat a l’article 21 RGPD.
  7. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Vostè tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar. Aquest dret es troba regulat a l’article 22 RGPD, i opera amb els límits que estableix el propi precepte.

Vostè podrà exercitar en qualsevol moment els drets abans mencionats i, en el seu cas, revocar els consentiments prestats, dirigint-se a l’AMCB. A aquests efectes, Vostè pot remetre un correu ordinari a Associació Muzio Clementi de Barcelona, carrer Riera de Sant Miquel, 54, 08006 Barcelona, o enviar un correu electrònic a la següent adreça: admin@muzioclementi.cat.
Les seves dades personals seran tractades en tot moment amb un nivell de protecció conforme amb l’exigit per les normes vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que garanteixin la seguretat i confidencialitat dels mateixos.
Per últim, l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en cas de que ho consideri oportú.